មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge


មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ
ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។
ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។
ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។
ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ​ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។


#NTLTechnology #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.netមិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge Reviewed by NTL Technology on December 05, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.