លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើង....


គ្រាន់តែចង់បញ្ចូលទឹកថ្នាំព្រីនធ័រមិនចាំបាច់ពិបាកដល់ថ្នាក់នេះនោះទេ លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើងនឹងទៅបញ្ចូលទឹកថ្នាំជូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដង់ Call មកឥឡូវនេះ 023 88 09 21/ 010 40 22 55 / 010 40 22 66 /​ 010 40 22 77


#NTLTechnology #Toner #Product
#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills
#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.netលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើង.... លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើង.... Reviewed by NTL Technology on December 05, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.